Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je vytvořeno, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme vaše osobní údaje, a jak chráníme vaše soukromí.

Ochrana soukromí, a osobních údajů je pro společnost Radmil CZ s.r.o., IČO:29205506, (dále jen „Firma Radmil CZ“) velmi důležitá.
Firma Radmil CZ implementuje veškeré požadavky uložené zákonem, ale také se aktivně věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že má osobu zastávající funkci “Data Privacy Officer” (tedy pověřence pro ochranu osobních údajů) – tj. osobu vybavenou dostatečnými kompetencemi k tomu, aby mohl ovlivňovat fungování nových i existujících služeb a nabídek tak, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany osobních údajů našich zákazníků.

Firma Radmil CZ se již od začátku roku 2018 snaží postupovat v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Jméno příjmení, Datum narození, Adresa bydliště a adresa pro doručování v listinné formě budou u Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména kvůli požadavkům zákona o účetnictví č. 563/1991.

Osobní údaje Adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce souvisejícím s účelem poskytování služeb, zejména pak kvůli možnosti přiměřené vzájemné komunikace mezi Správcem a Zákazníkem. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné tento smluvní vztah realizovat. Osobní údaje Adresa pro doručování elektronické pošty a telefonní číslo budou u Správce zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a další 2 roky.
Žádné osobní údaje nebudou předávány dalším příjemcům, pokud o to Zákazník výslovně nepožádá.

Zákazník má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, i právo na přenositelnost osobních údajů.

Zákazník má dále právo podat stížnost u dozorového orgánu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Dokument ke stažení